Col·labora!!!


Castellano
English

Aquesta bitàcola està oberta a la vostra col·laboració. Així podeu:

 • enviar comentaris als post. Els comentaris estan oberts a qualsevol usuari encara que estan moderats per tal d’evitar un mal ús (spam).
 • fer suggeriments o preguntes de caràcter general sobre el bloc a través del nostre correu
 • enviar notícies que vos semblen interessants relacionades amb el món de la literatura com ara presentacions de llibres, conferències…
 • recomanar aquells llibres de la col·lecció de la Biblioteca UPV a través de les vostres ressenyes.

Per a l’enviament de notícies vos recomanem el següent:

 • enviar-les al nostre correu indicant al títol del mail Notícies
 • indicar clarament les dades necessàries, per exemple, si es tracta d’una conferència o presentació :
  • qui i sobre que
  • en quin lloc
  • data i hora
  • forma de contacte
 • el vostre nom o “identitat” amb la que voleu aparega el post.

Per a les ressenyes vos recomanem el següent:

 • que siguen sobre títols pertanyents a la col·lecció de la UPV
 • extensió d’entre 100 i 300 paraules
 • envieu-les al nostre correu, indicant al títol del mail Ressenya o el títol del llibre.
 • incloure, com a mínim, les dades referents a títol i autor. Altres dades interessant serien editorial i any o, directament, la signatura del llibre dins la col·lecció UPV (vos recordem que la signatura la podeu trobar al llom del llibre i que els de literatura comencen normalment per 0-32).
 • el vostre nom o “identitat” amb la que voleu aparega el post.

No cal que envieu la imatge de la coberta o poseu cap hipervincle, d’això ja ens encarreguem nosaltres. De totes formes, si teniu interés en què aparega algun vincle concret (a la pàgina de l’autor, per exemple) només cal que ens ho indiqueu.

Valencià
English

¡Colabora!

Esta bitácora está abierta a vuestra colaboración. Así podéis:

 • enviar comentarios a los posts. Los comentarios están abiertos a cualquiera usuario aunque están moderados para evitar un mal uso (spam).
 • hacer sugerencias o preguntas de carácter general sobre el blog a través de nuestro correo
 • enviar noticias que os parezcan interesantes relacionadas con el mundo de la literatura en nuestro entorno, como presentaciones de libros, conferencias…
 • recomendar títulos de la colección de la Biblioteca UPV a través de vuestras reseñas.

Para el envío de noticias os recomendamos lo siguiente:

 • enviarlas a nuestro correo indicando en el título del mail Noticias
 • indicar claramente los datos necesarios, por ejemplo, si se trata de una conferencia o presentación :
  • quien y sobre que
  • en que lugar
  • fecha y hora
  • forma de contacto
 • vuestro nombre o “identidad” con la que queréis que aparezca el post

Para las reseñas os recomendamos lo siguiente:

 • que sean sobre libros pertenecientes a la colección de la UPV
 • extensión de entre 100 y 300 palabras
 • enviarlas a nuestro correo, indicando en el título del mail Reseña o el título del libro.
 • incluir, como mínimo, los datos referentes a título y autor. Otros datos interesante serían editorial y año o, directamente, la signatura del libro dentro la colección UPV (os recordamos que la signatura la podéis encontrar en el lomo del libro y que los de literatura comienzan normalmente por 0-32).
 • vuestro nombre o “identidad” con la que queréis aparezca el puesto.

No es preciso que enviéis la imagen de la cubierta o pongáis hipervínculos, de eso ya nos encargamos nosotros. De todas formas, si tenéis interés en que aparezca algún vínculo concreto (a la página del autor, por ejemplo) sólo es necesario que nos lo indiquéis.

Valencià
Castellano

Co-operate!

This Blog is open to your collaboration. Thus you can:

 • Send commentaries to posts. The commentaries are open to any user although they are moderated to avoid an inappropriate use (Spam).
 • Make suggestions or general questions about the blog through using our e-mail
 • Send news that seem to you interesting related to the world of literature in our surroundings, e.g. presentations of books, conferences…
 • Recommend titles of the collection of the UPV Library through your abstracts.


For sending news we recommended the following:

 • Send them to our e-mail indicating in the heading of the mail Noticias
 • Indicate the necessary data clearly, e.g., for a conference or presentation:
  • who and about what
  • where
  • dates time
  • contact information
 • your name or “identity” you want to appear on the post


For sending abstracts we recommended the following:

 • They should pertain to the UPV collection
 • Between 100 and 300 words
 • Send them to our e-mail, indicating in the heading Reseña or book title.
 • Include at least data regarding title and author. Other interesting data would be publisher and year or directly the call number of the book in the UPV collection (remember that you can find the call number on the spine of the book and literature normally begins with 0-32).
 • your name or “identity” you want to appear on the post

It is not necessary that you send the image of the cover or install hyperlinks. We will do it. In any case, if you are interested in the appearance of any concrete link (e.g. to the page of the author) you only have to indicate it.

5 Responses to “Col·labora!!!”

 • Honorio Penadés escrigué:

  ¡Suerte, compañeros!

 • Hola,

  Primer de tot, moltíssimes gràcies per afegir delibros.org dins la vostra llista de links, ens fa molta il·lusió.

  Dit això, us voldria fer una petita petició. Es tracta d’afegir el .org darrera del delibros al títol del link. Podria semblar una tonteria i, ben mirat, així és, però el fet és que el nom del projecte és delibros.org.

  Res més, animar-vos a seguir en la vostra tasca del foment de la lectura.

  Una cordial salutació,

  Equip de delibros.org

 • rvnupv escrigué:

  Fet!!
  Encantats de tindre-vos per ací.

 • Fernanda escrigué:

  Acabo de terminar un libro que salió a la venta hace muy poquito. Se llama LA VIDA DE UNA ROSA y está escrito por LAURA TEJO Y publicado por Beabela Books, s.l. Es la biografía de una mujer nacida en León antes de la guerra civil española, que se enamora de un piloto alemán y se va con él a Berlin donde pasa la segunda guerra mundial. Es una novela hermosa y trágica, donde a la protagonista le resulta dificil conseguir el perdón, donde el amor y la muerte se mezclan, donde tres seres humanos muy distintos entre si buscan ser felices, tan humana y tan real que podemos vernos reflejados todos en el afan de conseguir la felicidad, en el afan de sobrevivir, de crecer. Una novela preciosa.